Användarvillkor - BLACK+DECKER™ Användarvillkor
 

Användarvillkor

 

Välkommen till blackanddecker.se som drivs av Black & Decker Europe (registreringsnummer 00291547) och Black & Decker (registreringsnummer 01842628), vars registrerade kontor finns på adressen 210 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3YD, Storbritannien. Ditt användande av blackandedecker.se styrs av följande villkor. Läs igenom dem noggrant. Black & Decker Europe, Black & Decker (båda hädanefter kallade “Black & Decker”), deras moderbolag, dotterbolag och andra företag inom gruppen tillhandahåller blackanddecker.se och de tjänster som är anslutna till Black & Deckers relaterade europe-blackandecker.com-hemsida med dessa villkor som grund.


1. Överenskommelse
Åtkomst till och användning av denna hemsida och information, material, produkter och tjänster som är tillgängliga via denna hemsida är underställda alla gällande lagar och föreskrifter samt dessa användarvillkor.
Genom att besöka denna hemsida, accepterar du dessa användarvillkor som utgör en juridiskt bindande överenskommelse. Om du inte accepterar, var vänlig att undvika att använda denna hemsida.
Dessa användarvillkor kan ändras av oss då och då utan föregående varning. De senaste användarvillkoren kommer att presenteras på hemsidan och du bör alltid granska dessa användarvillkor innan du använder hemsidan för att säkerställa att du förstår de aktuella användarvillkoren som styr din rätt till åtkomst till hemsidan. Om du inte kan komma åt användarvillkoren via Internet, kan vi tillhandahålla en kopia av de senaste användarvillkoren via e-post efter begäran.
TILLGÅNG TILL DENNA WEBBPLATS (ELLER DEL DÄRAV) SAMT ANVÄNDNING AV INFORMATION, MATERIAL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS VIA DENNA WEBBPLATS (ELLER DEL DÄRAV) ÄR INTE AVSEDD FÖR, OCH ÄR FÖRBJUDEN, NÄR SÅDAN TILLGÅNG ELLER ANVÄNDNING BRYTER MOT TILLÄMPBARA LAGAR ELLER FÖRESKRIFTER.


2. Minderåriga
Denna hemsida är en affärsrelaterad och kommersiell hemsida. Som sådan, är den inte avsedd för minderåriga.


3. Information gällande produkter och tjänster
Alla referenser på denna hemsida till information, material, produkter och tjänster gäller information, material, produkter och tjänster som är tillgängliga i de länder eller jurisdiktioner som specificeras i anslutning till sådan information, såvida inget annat anges. Ingenting på denna hemsida utgör något erbjudande att köpa eller sälja våra produkter eller tjänster inom någon jurisdiktion. Denna hemsida existerar endast i informativt syfte.


4. Accepterande av säkerhet och dataskydd
Genom att acceptera dessa användarvillkor, bekräftar du att du har läst och förstått villkoren för vår Säkerhetspolicy och att du accepterar den.
Med undantag av personlig information, kommer alla meddelanden eller material som du skickar eller överför till oss över Internet att anses som, och kommer att behandlas som, icke-konfidentiell och utan äganderättigheter. Vid överförandet av någon form av personlig information till oss, ger du oss uttryckligen tillåtelse att sprida och/eller använda sådan information i alla lagliga syften enligt vad som beskrivs i vår säkerhetspolicy.
Publicering eller överföring av olagligt, hotfullt, kränkande, obscent, pornografiskt eller vulgärt material eller någon form av material som kan utgöra eller uppmuntra handlingar som skulle anses som brottsliga är strängt förbjudet.
Vi reserverar oss rätten att övervaka din kommunikation med oss, oavsett om det sker via post, röst, e-post eller annan form av överföring av orsaker relaterade till kvalitetskontroll, säkerhet och andra affärsbehov.
Trots ovanstående, kommer all personlig information som överförs till oss som ett resultat av denna hemsida att behandlas i enlighet med vår säkerhetspolicy.


5. Äganderättigheter
Såvida inget annat anges, är denna hemsida och dess design, text, innehåll, val och arrangemang av element, organisation, grafik, design, sammansättning, magnetisk översättning, digitala konvertering och andra angelägenheter relaterade till denna hemsida (”Element”) skyddade under gällande upphovsrätt, rättigheter gällande varumärken och andra äganderättigheter (inkluderande, men inte begränsade till intellektuella äganderättigheter) och tillhör Black & Decker eller är inkluderade med tillåtelse från rättighetsinnehavaren och är skyddade i enlighet med lagstiftning gällande upphovsrätt och varumärken.
Postandet av något sådant Element på denna hemsida utgör inte en avsägelse av någon rättighet tillhörande ett sådant Element. Du tillskansar dig inte äganderättigheter till något sådant Element som visas via denna hemsida. Förutom enligt vad som beskrivs här, får inget av dessa Element användas, kopieras, reproduceras, distribueras, återges, laddas ner, modifieras, visas, postas eller överföras i någon form eller på något sätt, inkluderande, men inte begränsat till, elektroniskt, mekaniskt, via fotostatkopior, inspelning eller på annat vis, utan uttrycklig föregående skriftlig tillåtelse från vår sida.
Tillåtelse ges härmed i den utsträckning som är nödvändigt för att lagligen kunna komma åt och använda denna hemsida och/eller information, material, produkter och/eller tjänster som finns tillgängliga på den att visa, ladda ner, arkivera och skriva ut som hård kopia, delar av denna hemsida, under förutsättning att du inte ändrar Elementen och att du sparar eventuella meddelanden relaterade till upphovsrätt och andra äganderättigheter som finns i Elementen. Denna tillåtelse upphör automatiskt att gälla om du bryter mot något av dessa användarvillkor.


6. Varumärken
Logotypen för Black & Decker®, alla produktnamn (inkluderande, utan begränsningar, märkena QUATTRO ®, SUPERLOK ®, POSITIVE DRIVE SYSTEM®, ESPRIT®, SCORPION® (Device), EASI DIY®, IMPROVING YOUR HOME® (Device) , SPOT ON®, LASER STORM®, STORM®, SIGHTLINE®, GEL TECH®, XT® (Device), XTEAM®, MOUSE®, SANDSTORM®, DRAGSTER®, DECORMATE®, FIRESTORM®, AUTOTAPE® (Device), POCKET POWER®, ELECTROMATE®, DSC  MICROPROCESSOR DIGITAL SMART CONTROL® (Device), Quattro®, Quartered circle device® (Quattro), Black & Decker Power Combi®, 4 x 4® (words only), 4 x 4 ® (word & device), Strimmer®, Quick click®, Quick click Strimmer®, Flower device®, Strimmer plant protector®, Reflex Plus® (words only), Reflex Plus® (logo), HDL Heavy Duty Line®, Alligator®, Strimmer device®, AV2®, Tropical®, Salsa®, Dustbuster Auto®, Dustbuster Duo®, Dustbuster Plus®, Scumbuster®, Floorbuster®, Click ’N’ Go® (words only),Click & Go® (words only), Click ’N’ Go® (device – long one), Click ’N’ Go® (device – square one), Cat & Dog® (device), Cat & Dog Plus® (device), Messmaid®, Pivot®, Pivot Plus®, Auto Cleaning Filter Technology® (device – horizontal), Auto Cleaning Filter Technology® (device – roundel), Flavour Scenter®), alla sidorubriker, all grafik, alla knappikoner, alla varumärken, tjänstemärken och logotyper som visas på denna hemsida, såvida inget annan anges, är tjänstemärken, varumärken och / eller karaktäristiska drag / struktur tillhörande The Black & Decker Corporation (“Märkena”). Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, tjänstemärken och/eller karaktäristiska drag eller strukturer som nämns, visas, citeras eller på annat sätt förekommer på hemsidan tillhör sina respektive ägare. Du samtycker till att inte visa eller använda Märkena på något sätt utan föregående skriftlig tillåtelse från vår sida. Du samtycker till att inte visa eller använda varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, tjänstemärken och/eller karaktäristiska drag eller strukturer tillhörande andra ägare utan föregående skriftlig tillåtelse från sådana ägares sida. Bruk eller missbruk av Märkena eller andra varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, tjänstemärken och/eller karaktäristiska drag, strukturer eller något annat material som finns här, förutom i enlighet med vad som tillåts här, är uttryckligen förbjudet.


7. Ansvarsfriskrivning gällande hyperlänkar
Denna hemsida kan innehålla länkar och/eller annonser för andra hemsidor som innehas av oss utöver länkar till hemsidor som innehas av företag och personer som inte är relaterade till oss ("hemsidor tillhörande tredjepersoner"). En annons för, eller länk till, en hemsida tillhörande en tredjeperson betyder inte att vi godkänner, signerar eller tar något ansvar för denna hemsida tillhörande en tredjeperson, dess innehåll eller användning, eller användandet av produkter och tjänster som görs tillgängliga genom en sådan hemsida tillhörande en tredjeperson.
Vi är inte ansvariga för åtgärder, innehåll, riktighet, uttryckta åsikter, säkerhetspolicys, produkter eller tjänster som tillhandahålls genom dessa länkar eller görs tillgängliga genom dessa resurser eller visas på sådana hemsidor tillhörande en tredjeperson, och inte heller för skador eller förluster, direkta eller indirekta, som orsakas eller beskylls för att ha orsakats som ett resultat av ditt användande eller förtroende för en sådan hemsida tillhörande en tredjeperson.
Vi utför inte någon undersökning, övervakning eller några kontroller gällande riktighet, fullständighet eller överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter gällande sådana hemsidor tillhörande tredjepersoner. Vi gör inga uttalanden överhuvudtaget, eller ger några garantier av något slag, uttryckta, antydda eller på annat sätt om några hemsidor som du kan nå via denna hemsida, deras innehåll eller produkter och/eller tjänster som görs tillgängliga genom sådana hemsidor. Om du beslutar dig för att lämna vår hemsida och besöka dessa andra hemsidor, gör du det på egen risk. Alla regler, policys (inkluderande säkerhetspolicys) och driftsprocedurer för sådana hemsidor kommer att gälla dig under tiden du besöker sådana hemsidor.


8. Länkar från andra hemsidor
Alla länkar till denna hemsida utan vår skriftliga tillåtelse är förbjudna. Även om du får tillstånd att länka till denna hemsida, är länkar till andra sidor än hemsidan förbjudna. Personer som tillhandahåller åtkomst till denna hemsida via en länk från en annan hemsida är endast ansvariga för innehåll, riktighet, uttryckta åsikter, säkerhetspolicys, produkter och tjänster som tillhör, eller är tillgängliga via källhemsidan och för all representation av eller intryck som har skapats i anslutning till Black & Decker.
Tillåtelse från vår sida att länka till denna hemsida ges utan accepterande av någon form av ansvar från vår sida relaterat till sådana länkar och vi avsäger oss härmed allt sådant ansvar. Vi reserverar oss rätten att dra tillbaka tillstånd att länka till denna hemsida när som helst och av vilken orsak som helst.
Alla som tillhandahåller åtkomst till, eller information relaterad till denna hemsida, oavsett om det rör sig om en länk eller på annat sätt, är ansvariga för att göra personer som erhåller sådan åtkomst eller information uppmärksamma på dessa användarvillkor. Underlåtelse att göra detta kommer inte att resultera i ansvarsskyldighet för oss.


9. Inga garantier
DENNA SIDA TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR" ELLER "SOM DEN ÄR TILLGÄNGLIG", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING OCH I ENLIGHET MED GÄLLANDE LAGSTIFTING, AVSÄGER SIG BLACK & DECKER, DERAS DOTTERBOLAG, TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA, ANTYDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT. UTAN ATT BEGRÄNSA DET OVANSTÅENDE, REPRESENTERAR ELLER GARANTERAR INTE DEWALT, DESS DOTTERBOLAG, TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE DIG ELLER DITT FÖRETAG OCH BLACK & DECKER, DESS DOTTERBOLAG, TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE AVSÄGER SIG HÄRMED (A) ALLA GARANTIER GÄLLANDE MARKNADSFÖRINGSMÖJLIGHETER, ÄNDAMÅLSENLIGHET, TITLEL OCH ICKE-KRÄNKNING; (B) GARANTIER RELATERADE TILL FÖRSENINGAR, AVBROTT, FEL ELLER FÖRSUMMELSER RELATERADE TILL DRIFTEN AV DENNA SIDA ELLER DELAR AV DEN; (C) GARANTIER RELATERADE TILL ÖVERFÖRINGEN ELLER LEVERANSEN AV DENNA SIDA ELLER DESS TILLGÄNGLIGHET VID NÅGON SÄRSKILD TIDPUNKT ELLER PLATS; (D) GARANTIER RELATERADE TILL ANVÄNDANDET, VALIDITETEN, RIKTIGHETEN, SPRIDNINGEN ELLER PÅLITLIGHETEN GÄLLANDE, ELLER RESULTATEN AV ANVÄNDANDET AV DENNA SIDA ELLER NÅGON INFORMATION SOM PUBLICERAS PÅ DENNA SIDA; OCH (E) GARANTIER RELATERADE TILL HEMSIDOR SOM DENNA SIDA LÄNKAR TILL. Det är ditt ansvar att utvärdera (eller att anlita professionell rådgivning gällande) riktigheten och fullständigheten för all information, alla påståenden, åsikter och annat material på denna hemsida eller någon hemsida som denna sida länkar till.
Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande eller ansvarsfriskrivning gällande vissa garantier. Det kan hända att några av ovanstående ansvarsfriskrivningar inte gäller för dig, i enlighet med detta. Vi strävar inte efter att utesluta eller begränsa ansvar gällande dödsfall eller personskador orsakade av försumlighet eller för bedrägliga utfästelser. Dina lagstadgade rättigheter som konsument, om sådana finns, påverkas inte av detta.


10. Undantag från ansvarsskyldighet
I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING, I DEN MÅN SOM DET TILLÅTS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING, UNDANTAR VI VÅRA ANSTÄLLDA, AGENTER, LEVERANTÖRER OCH ENTREPRENÖRER FRÅN ANSVAR FÖR ALLA FÖRLUSTER OCH UTGIFTER, OAVSETT NATUR OCH HUR DE UPPKOMMER, INKLUDERANDE UTAN BEGRÄNSNING, ALLA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, STRAFFRELATERADE ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR, FÖRLUST AV ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER, FÖRLUST AV DATA, FÖRLUSTER ORSAKADE AV VIRUS, FÖRLUST AV INKOMST ELLER VINST, FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ EGENDOM, ANSPRÅK FRÅN TREDJEPERSONER, ELLER ANDRA FÖRLUSTER AV NÅGOT SLAG ELLER KARAKTÄR, ÄVEN OM VI HAR MEDDELATS MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR ELLER FÖRLUSTER, SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV ELLER I ANSLUTNING TILL ANVÄNDNINGEN AV DENNA HEMSIDA ELLER NÅGON HEMSIDA SOM DEN ÄR LÄNKAD TILL. DU TAR FULLT ANSVAR FÖR UPPRÄTTANDE AV SÅDANA PROCEDURER GÄLLANDE BACKUP AV DATA OCH VIRUSSKYDD SOM DU ANSER NÖDVÄNDIGA. DETTA ÄR EN HELTÄCKANDE BEGRÄNSNING AV ANSVAR SOM GÄLLER ALLA FÖRLUSTER OCH SKADOR AV NÅGOT SLAG ÖVERHUVUDTAGET, OAVSETT OM ANSVARSSKYLDIGHETEN I FRÅGA ÄR BASERAD PÅ KONTRAKT, FÖRSUMLIGHET, KRÄNKNING, RENT STRIKT ANSVAR ELLER PÅ NÅGON ANNAN GRUND. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE SÅDANA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SOM BESKRIVS OVAN, SÅ DESSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG. OM NÅGON DEL AV DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING BEDÖMS SOM OGILTIG ELLER EJ AV LAGA KRAFT AV NÅGON ANLEDNING, SKA DET SAMMANLAGDA ANSVARET FÖR BLACK & DECKER, DESS DOTTERBOLAG, TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE UNDER SÅDANA OMSTÄNDIGHETER FÖR ANSVARSTILLFÄLLEN SOM ANNARS SKULLE HA VARIT BEGRÄNSADE, INTE ÖVERSTIGA £100. VI STRÄVAR INTE EFTER ATT UNDANTA ELLER BEGRÄNSA ANSVAR FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR SOM ORSAKAS AV FÖRSUMLIGHET ELLER FÖR BEDRÄGLIGA UTFÄSTELSER OCH INTE HELLER FRÅN NÅGOT ANNAT ANSVAR SOM INTE KAN UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS UNDER GÄLLANDE LAGSTIFTNING.


11. Skadestånd och friskrivning
Du samtycker till att gottgöra, hålla fria från ansvar och inte resa några krav mot oss eller våra tjänstemän, chefer, agenter, representanter och anställda i anslutning till någon form av anspråk, ansvar, förlust, utgift eller krav, inkluderande rättskostnader, relaterade till din kränkning av dessa användarvillkor eller din åtkomst eller användande av denna hemsida eller någon av den information, det material, de produkter eller tjänster som är tillgängliga via denna hemsida.


12. Licens och åtkomst till sidan
Black & Decker ger dig en begränsad licens för åtkomst och personlig användning av denna hemsida och inte för nedladdning (förutom lagring av sidor i cacheminnet) eller ändring av sidan, eller någon del av den, förutom med uttryckligt skriftligt medgivande från Black & Decker. Denna licens inkluderar inte några rättigheter att sälja vidare eller att använda hemsidan eller dess innehåll i kommersiella syften; några rättigheter att göra en sammanställning av produktlistor, beskrivningar eller priser; några rättigheter att använda denna sida eller dess innehåll på ett nedsättande vis; några rättigheter att ladda ner eller kopiera kontoinformation till fördel för en annan handlare; eller några rättigheter att använda data mining, robotar eller liknande verktyg för insamling av data. Denna hemsida eller någon del av denna hemsida får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, vidaresäljas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från Black & Decker.


13. Ändringar
Black & Decker förbehåller sig rätten att ändra, modifiera, radera, avbryta eller avsluta denna hemsida (eller någon del av sidan), tillfälligt eller permanent och/eller information, material, produkter och/eller tjänster som är tillgängliga via denna hemsida (eller någon del av sidan) med eller utan föregående avisering. Dessa villkor uppdaterades senast den 3 mars 2008. Du samtycker till att vi inte ska hållas ansvariga inför dig eller någon tredjeperson gällande sådana ändringar, modifieringar, raderingar, avbrott eller avslutande av denna hemsida. Om något av dessa villkor bedöms som ogiltiga eller av någon anledning inte anses ha laga kraft, ska detta förhållande bedömas som ej tillämpbart och kommer inte att påverka validitet och tillämpbarhet av några kvarstående villkor. Underlåtelse av Black & Decker att utöva eller tillämpa någon rättighet eller föreskrift ska inte utgöra någon avsägelse gällande sådana rättigheter eller föreskrifter.


14. Gällande lag och jurisdiktion
Sammanställningen, existensen, konstruktionen, utförandet, validiteten i alla aspekter överhuvudtaget gällande dessa villkor eller någon del av dessa villkor eller någon dispyt i relation till det material som denna hemsida innehåller ska vara underställt svensk rätt. Svenska domstolar har exklusiv jurisdiktion gällande att lösa alla former av dispyter som kan komma att uppstå i anslutning till dessa villkor eller användningen av denna hemsida.
Trots ovanstående, förbehåller vi oss rätten att vidta lagliga åtgärder under vilken


15. Fullständig förståelse
Dessa användarvillkor innehåller den fullständiga förståelsen mellan dig och oss gällande denna hemsida och ingen framställan, uttalande, incitament muntligen eller skriftligen, som inte ingår här ska binda någon part till detta avtal. Underlåtelse från vår sida att se till att någon föreskrift efterlevs inom dessa användarvillkor ska inte bedömas vara en avsägelse av giltighet gällande en sådan föreskrift och fråntar oss inte heller rätten att se till att en sådan föreskrift efterlevs. Om någon av föreskrifterna i detta användaravtal av domstol inom kompetent jurisdiktion bedöms som i strid med gällande lagstiftning, ska sådan föreskrift ändras och tolkas så att den på bästa sätt uppfyller målsättningen för den ursprungliga föreskriften i största möjliga utsträckning som tillåts av gällande lagstiftning och de återstående föreskrifterna i detta användaravtal ska förbli i full kraft och giltighet.


16. Avstående
Black & Deckers underlåtelse att vid något tillfälle kräva fullgörande av dessa föreskrifter tillhörande detta användaravtal eller att utöva någon rättighet som ges i detta avtal skall inte detta bedömas som ett avstående av giltighet för sådan föreskrift eller sådan rättighet. Alla avståenden måste ske skriftligen. Såvida ett skriftligt avstående inte innehåller ett uttryckligt uttalande som motsäger detta, skall inget avstående ske från Black & Decker för något brott mot någon föreskrift tillhörande detta användaravtal, eller för någon rättighet som ges i detta avtal, gälla som ett avstående för något upprepat eller efterföljande brott mot sådan föreskrift, ett avstående gällande föreskriften i sig självt eller ett avstående gällande någon rättighet tillhörande detta användaravtal.17. Att kontakta oss
Om du har några frågor gällande dessa användarvillkor eller någon annan angelägenhet, kan du kontakta oss genom att skriva till Black & Decker Europe, European Group Headquarters, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD, eller via e-post på reply@blackdecker.com